-C E R I T E R A K U I I – OLEH : KANJENG SULTON KH.KERTOPATI

KANJENG SULTON KH KERTOPATI

PERTAMA

MENGGANTI SESUATU AYAT ADALAH URUSAN ALLAH”. Surat “AL-BAQAROH”-  Ayat, 106) Tidak Kami ubah jiwa hukum dari suatu ayat atau Kami lenyapkan dari ingatan Rasul, melainkan Kami ganti dengan yang lebih baik dari itu, atau yang sepadan dengan itu Tidakah engkau tahu, bahwa ALLAH Maha Kuasa atas segala-galanya?- Ayat, 107) Tidakah engkau tahu, bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan ALLAH?. Dan tidak ada seorangpun pelindung dan penolong bagimu selain ALLAH.- Ayat, 108) Adakah kamu hendak mengajukan permintaan pula kepada Rasulmu Muhamad, seperti orang-orang Bani Israel dahulu mengajukan permintaan kepada Musa hendak melihat ALLAH secara terang-terangan?. Barang siapa yang menukar keImanan dengan kekafiran, maka sesungguhnya ia telah sesat dari jalan yang lurus.- Ayat, 109) Sebagian besar Ahli Kitab menginginkan, agar dapat mengembalikan kamu menjadi kafir kembali sesudah kamu beriman, semata-mata karena kedengkian yang timbul di hati mereka, sesudah jelas baginya kebenaran; tetapi maafkan dan biarkanlah mereka sampai ALLAH mendatangkan pertolonganNya kepadamu. Sesungguhnya ALLAH berkuasa atas segala-galanya.- Ayat, 110) Tetaplah mengerjakan shalat, dan tunaikan zakat. Barang apa saja amal kebajikan yang kamu kerjakan, niscaya kamu peroleh pahalanya di sisi ALLAH untuk dirimu. Sesungguhnya ALLAH Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.- Surat “AL-BAQAROH”-  Ayat, 116) Mereka berkata “ALLAH mempunyai anak” Maha Suci ALLAH, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan ALLAH, semua tunduk kepadanya.- Ayat, 117) ALLAH yang menciptakan langit dan bumi Apabila Dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu perkara, Dia hanya mengatakan “KUN” lalu terjadilah ia.- Ayat, 118) Bertanya orang-orang yang tidak berpengetahuan “Mengapa ALLAH tidak langsung berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaanNya kepada kami?. Pertanyaan yang seperti itu pula yang pernah ditanyakan oleh orang-orang yang sebelum mereka. Hati mereka serupa. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada mereka yang berkeyakinan mantap.- “PERJANJIAN DENGAN NABI IBRAHIM”. Surat “AL-BAQAROH”- Ayat, 124) Ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Lalu Ibrahim benar-benar menunaikan semuanya dengan sempurna. Tuhan berfirman. “Aku akan menjadikanmu menjadi IMAM untuk seluruh manusia”. Ibrahim ingat kepada keturunannya, lalu bertanya: “Bagaimana dengan keturunanku?”. Tuhan menjawab: “JanjiKu ini tidak berlaku bagi mereka yang zalim”.- Ayat, 134) Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang diusahakannya dan untukmu apa yang kamu usahakan pula. Dan kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa-apa yang mereka perbuat.- Ayat, 136) Katakanlah hai orang-orang mukmin “Kami beriman kepada ALLAH dan wahyu yang diturunkan kepada kami, dan wahyu yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, begitu juga yang diturunkan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada Nabi-nabi dari Tuhannya, kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka. Dan kami, adalah orang yang menyerahkan diri kepadanya.- Ayat, 138) Adakah pemberi corak yang terbaik selain daripada ALLAH?. Dan hanya kepadaNyalah kami menyembah.- Ayat, 139) Tanyakanlah; “Apakah kalian hai Yahudi dan Nasrani akan membantah kami tentang urusan ALLAH, padahal Dia Tuhan kami dan sekaligus Tuhan kalian pula. Untuk kami amalan kami, dan untuk kalian. Dan kami beriklas diri kepadaNya”.- Ayat, 140) Atau kalian mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, mereka tergolong Yahudi atau Nasrani seperti kalian? Katakan lagi: “Apakah kalian yang lebih mengetahui, ataukah ALLAH?” Dan siapa lagi orang yang teramat zalim dari orang yang menyembunyikan keterangan dari ALLAH yang ada padanya?”. Dan ALLAH tidak akan membiarkan begitu saja tingkah buruk yang mereka kerjakan.- Ayat, 141) Itulah kelompok para Nabi yang masanya telah berlalu. Mereka akan memperoleh hasil usaha mereka, sedang kamupun akan memperoleh pula hasil usahamu. Lagi pula kamu tidak akan dimintai pertanggung jawab tentang perbuatan yang pernah mereka kerjakan.- SEKITAR PEMINDAHAN KIBLAT. Surat “AL-BAQAROH”- ayat, 142) Diantara orang-orang yang bodoh-bodoh itu, ada yang berkata; “Mengapa orang-orang Islam itu berpaling dari Baitul Maqdis, kiblat mereka yang dahulu?” Katakanlah; “Seluruh kawasan Timur dan Barat adalah kepunyaan ALLAH. “Dipimpinnya orang-orang yang dikehendakiNya ke jalan yang lurus.- Ayat, 143) Begitulah Kami jadikan kamu umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan Rasul Muhamad menjadi saksi pula atas perbuatanmu. Dan kami tidak menjadikan Kiblatmu yang sekarang kecuali untuk mengetahui lebih nyata, siapa yang sebenarnya yang tetap mengikuti Rasul Muhammad, dan siapa pula yang berputar haluan. Dan adalah peristiwa kepindahan kiblat itu dirasakan amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah ditunjuki ALLAH. ALLAH tidaklah akan menyia-nyiakan Imanmu. Sesungguhnya ALLAH Maha Pengasih dan Penyayang terhadap manusia.- DALAM SOAL PEMINDAHAN KIBLAT, JANGAN DENGAR OCEHAN ORANG-ORANG MUSRIK.- Surat “AL-BAQAROH“- Ayat, 148) Dan untuk masing-masing umat, ada kiblatnya sendiri, yang dihadapinya. Sebab itu berlombalah dalam usaha kebaikan. Dimanapun kamu berada, ALLAH pasti akan mengumpulkanmu pada hari kiamat. Sesungguhnya ALLAH Maha Kuasa atas segala-galanya.- Ayat, 151) Sebagaimana Kami telah mengutus seorang Rasul dari golonganmu sendiri, dibacakannya kepadamu ayat-ayat kami, dibersihkannya kamu dari kebiasaan-kebiasaan burukmu, diajarkannya kepadamu kitab dan ilmu pengetahuan dan diajarkannya pula sesuatu yang belum kamu ketahui.- Ayat, 152) Sebab itu, ingatlah kepadaKu; supaya Aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaKu, dan janganlah mengingkari nikmatKu.- UJIAN BERAT DALAM MENEGAKKAN KEBENARAN.- Surat “AL-BAQAROH“- Ayat, 153) Hai orang-orang yang beriman!. Mintalah pertolongan dengan sabar dan tetap menegakkan Shalat, sesungguhnya ALLAH menyertai orang-orang yang sabar.- Ayat, 154) Janganlah kamu katakan mati orang-orang yang gugur di jalan ALLAH itu, bahkan sebenarnya mereka hidup, hanya kamu tidak mengerti.- Ayat, 155) Dan sesungguhnya Kami akan mengujimu dengan sesuatu cobaan, seperti ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Namun gembirakanlah orang-orang yang sabar.-Ayat, 156) Yaitu orang-orang yang bila ditimpa malapetaka diucapkannya; “INNAA LI’L LAAHI WA INNA ILAIHI RAAJIUUN“.- Ayat, 157) Merekalah orang-orang yang mendapat berkat dan rahmat dari Tuhannya dan mereka pulalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.- YANG MENSYARIATKAN AGAMA HANYA SATU YAITU “ALLAH”. Surat “AL-BAQAROH“- Ayat, 163) Tuhanmu, ialah Tuhan Yang Maha Esa, Tidak ada Tuhan yang lain, hanya Dia; Yang Maha Pengasih Dan Penyayang.- Ayat, 164) Sesungguhnya tentang penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar dilautan yang manfaatnya untuk manusia, air yang diturunkan Tuhan dari langit yang menyuburkan bumi yang telah gersang; lalu  Dia kembang biakkan disana berbagai macam binatang, perkisaran angin dan awan-awan secara tertib antara langit dan bumi, sungguh semuanya itu adalah tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan ALLAH untuk orang-orang yang mau berpikir.- KAUM YANG MEMPERSEKUTUKAN ALLAH PADA HARI KIAMAT AKAN DISIKSA KERAS.- Surat “AL-BAQAROH“- Ayat, 165) Dan diantara manusia itu ada yang memper-Tuhankan sesuatu yang lain daripada ALLAH sebagai Tuhan tandingan; dicintainya seperti mencintai ALLAH. Orang yang beriman hanyan lebih mencintai ALLAH semata. Seandainya orang zalim itu dapat memikirkan ketika mereka melihat siksaan nanti dihari kiamat, sungguh seluruh daya dan kekuatan hanya kepunyaan ALLAH, Dan sungguh-sungguh ALLAH Maha Dahsyat siksaNya,- Ayat, 166) Ingatlah ketika pemimpin-pemimpin yang diikuti, terlepas diri dari pengikut-pengikutnya ketika telah melihat siksaan, lalu putuslah semua pertalian mereka.- Ayat, 167) Dan berkatalah para pengikutnya; “Seandainya kami dapat kesempatan kembali lagi ke dunia, maka kamipun akan berlepas diri pula dari mereka sebagaimana mereka sekarang berlepas diri dari kami”. ALLAH meperlihatkan semua perbuatannya itu menjadi penyesalan baginya. Mereka tidak akan keluar dari Neraka.- Ayat, 168) Hai semua manusia! Makanlah makanan yang halal lagi baik. Dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan, karena dia jelas musuhmu.- Ayat, 169) Syaitan itu hanya menyuruhmu berbuat kejahatan dan kekejian; Dan dibisikannya kepadamu agar kamu mengadakan yang bukan-bukan terhadap Agama ALLAH, padahal hakikatnya belum kamu ketahui.- Ayat, 170) Dan bila dikatakan kepada mereka; “Ikutilah peraturan-peraturan yang telah diturunkan ALLAH”. Mereka menjawab; “Tidak!”. Kami hanya mau mengikuti apa-apa kebiasaan yang telah kami dapati dari nenek moyang kami. “Apakah akan diikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak pula mendapat petunjuk Tuhan?.- Ayat, 171) Dan perumpamaan orang kafir itu, seperti binatang ternak yang patuh kepada penggembala yang memanggilnya, karena kebiasaan saja. Dia tidak mendengar apa-apa kecuali suara panggilan dan himbauan belaka, tanpa mengerti isi panggilan itu. Mereka tuli, bisu, dan buta, karena itu mereka tidak mengerti.- MAKANAN YANG HALAL DAN YANG HARAM. Surat “AL-BAQAROH“- Ayat, 172) Hai orang-orang yang beriman! makanlah diantara rezeki yang baik yang Kami berikan kepadamu. Dan bersyukurlah kepada ALLAH jika memang hanya Dia saja yang kamu sembah.- Ayat, 173) Yang diharamkan Tuhan atasmu, hanyalah; bangkai, darah, daging babi, dan apa-apa yang disembelih dengan ucapan selain ALLAH. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak mengingini dan tidak pula melebihi dari sekedar keperluan, maka tidaklah berdosa. Sesungguhnya ALLAH Maha Pengampun dan Penyayang.- Ayat, 174) Sesungguhnya orang yang menyembunyikan Kitab yang diturunkan ALLAH, dan mengambil sedikit keuntungan sebagai imbalannya, itu berarti mereka tetap mengisi sepenuh perutnya dengan api. Mereka pada hari kiamat tidak diajak bicara oleh ALLAH, dan tidak pula disucikan. Mereka mendapat siksa yang sangat pedih.- Ayat, 175) Merekalah orang-orang yang menukar kesesatan pengganti petunjuk, dan menukar siksa pengganti ampunan Tuhan, alangkah beraninya mereka menghadapi api neraka.- Ayat, 176) Demikian itu, karena ALLAH telah menurunkan Kitab yang berisi kebenaran, dan orang-orang yang masih berselisih paham tentang Kitab itu, Sungguh mereka dalam perselisihan paham yang gawat.- DASAR-DASAR POKOK DARI KEBAJIKAN. Surat “AL-BAQAROH” Ayat, 177) Bukanlah termasuk golongan kebajikan menghadapkan muka kearah Timur dan Barat, tetapi yang termasuk golongan kebajikan, ialah beriman kepada ALLAH, hari akhirat, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, memberikan bantuan harta yang disayanginya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang terlantar dalam perjalanan, peminta-minta, dan memerdekakan perbudakan, mengerjakan shalat, menunaikan zakat, menepati yang telah diperbuat, sabar menderita kemiskinan dan kemelaratan, terutama ketika perang. itulah orang-orang yang benar ke-Imanannya, dan itu pulalah orang-orang yang taqwa.-

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: